Tjanster

Pia Kvillemo Utredning & Utvärdering arbetar flexibelt utifrån uppdragsgivarens behov. Jag genomför undersökningar från ax till limpa eller bidrar med delar som efterfrågas utifrån min särskilda kompetens.  Uppdrag utförs vid behov i samarbete med andra konsulter eller tillsammans med medarbetare hos uppdragsgivaren. Nedan listas exempel på tjänster.

  • Research, kartläggningar och förstudier
  • Utredningar
  • Uppföljning och utvärdering
  • Koordinering eller ledning av studier/projekt
  • Textbearbetning och informationssammanställning 

Beroende på uppdragets karaktär används olika typer av informationsinsamling så som djupintervjuer, fokusgrupper och telefonenkät. I samarbete med uppdragsgivaren kan även webbenkäter och totalundersökningar genomföras. Design av studier liksom framställning av intervjuguider och enkäter stäms noga av med uppdragsgivaren. Analys av skriftligt material så som måldokument och verksamhetsrapporter ingår ofta som en självklar del av uppdragen, liksom rapportskrivande och muntlig presentation av resultaten. En fortlöpande dialog med uppdragsgivaren under arbetets gång är för en viktig del i genomförandet. Tidigare uppdrag presenteras under CV.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)