Cv

CV för Pia Kvillemo


Personuppgifter

Vindragarvägen 10
117 50 Stockholm
Telefon: 070/673 48 64
E-post: pia.kvillemo@comhem.se

Födelsedatum: 5 januari 1969

Nuvarande sysselsättning

Eget konsultföretag inom utredning och utvärdering med verksamhet i det samhällsvetenskapliga och medicinska fältet. Deltidsanställd vid Centrum för psykiatriforskning som är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

Erfarenhetsprofil

Bred erfarenhet från samhällsområdet i allmänhet och hälso- och sjukvårds-, folkhälso- samt sociala området i synnerhet. Medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet år 2017. Pol mag-examen vid Stockholms universitet år 2000 med inriktning mot offentlig politik och organisation. Arbetat med utvärdering som anställd vid konsultföretaget FBA (nu Kontigo) och som utredare vid Statens folkhälsoinstitut. Sedan 1 januari 2007 varit verksam som egen företagare med inriktning mot folkhälsa, hälso- och sjukvård, sociala frågor samt psykologi och medicin. Organisation och styrning i offentlig verksamhet är centrala utgångspunkter för större delen av verksamheten. Tidigare arbetat som sjuksköterska (sjuksköterskeexamen 1993). Avslutade i december 2008 en grundläggande utbildning i psykoterapi (Steg 1). Erfarenhet från den ideella sektorn med styrelseuppdrag i Röda Korset. Van att samordna arbete och även arbeta självständigt med utredningar, informations- och datainsamling och sammanställning av rapporter och skrifter.

Arbetslivserfarenhet

2016 - Tre månaders arbete i Utvärderings och forskningssekretariatet, Sveriges riksdag
2012 - fortfarande Karolinska Institutet
Anställd som doktorand
2007- fortfarande  Pia Kvillemo Utredning & Utvärdering
Arbete i egen firma
2002-2006 Statens folkhälsoinstitut
Anställd som utredare
2000-2001 FBA AB (nu Kontigo), Stockholm
Anställd som konsult
1990-1999 Södersjukhuset, SLL
Anställd som sjuksköterska fr.o.m. 1993, som undersköterska 1990-1992
1987-1989 Södersjukhuset, SLL
Anställd som undersköterska

Utbildning

2017 Doktorsexamen i Medicinsk vetenskap
2013 Metoder för systematisk litteraturöversikt, 7,5 p
2013 Sjukfrånvaroforskning: teori, metoder och begrepp, 4,5 p
2013 Forskningsstrategier och designproblem i vård och omsorgsforskning, 7,5 p
2013 Metoder för statistisk analys: Från variansanalys till multilevel modeling, 4,0 p
2012 Grundläggande biostatistik, 1,5 p, KI
2012 Vetenskapsteori och etik, statistik,  presentationsteknik och informations sökning, 7,5 p, KI
2011 Quality of life as an outcome measure in caring sciences, 3 p, KI
2011 Forskningsetik, 1,5 p, KI
2007-2008 Grundläggande psykoterapiutbildning med relationell inriktning, SAPU, Stockholm
2006 Grundkurs i journalistik, Poppius
2006 Kommunikation och Ledarskap, 12 veckor, Dale Carnegie
2005 Retorik med argumentation, två dagar, Tribunen
2005 Datainsamling och analys för kvalificerade utredningar, två dagar, IQPS
2003 Grundkurs Epidemiologi, 1 p, KI
2002-2003 Alkohol- och drogförebyggande arbete, 10 p, Örebro universitet
2001 Grundkurs och Fördjupningskurs i utvärderingsmetodik, Faugert & Co
2000 Politices Magisterexamen med inriktning mot statsvetenskap, Stockholms universitet. Delar av studierna bedrevs vid Kingston University i England.
1991-1993 Sjuksköterskeutbildning, Vårdhögskolan, Stockholm

Uppdrag/Verksamhet

2014-2015 Redaktörsuppdrag för lägesrapport om hälso- och sjukvård och socialtjänst, Socialstyrelsen

2013 Sammanfattning av 24 projekt för riskutsatta barn, Statens folkhälsoinstitut

2013 Rapportering till EMCDDA, drogpreventivt arbete i Sverige, Statens folkhälsoinstitut

2012 Kartläggning av insatser för barn och ungdomar i risksituationer, regeringsuppdrag, Statens folkhälsoinstitut

2012 Pilottestning av frågeformulär till drogvaneundersökning, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

2011-2012 Indikatorer och mått för utvärdering av preventiva insatser på alkoholområdet, Beroendcentrum/Centrum för psykiatriforskning (SLL)

2011 Koordinering av forskningsstudie om mindfulness-träning via internet och effekter på personer med cancerdiagnos, KI

2010-2011 Uppdrag kring enkät om tillsyn och arbete med alkohol- och tobaksfrågor i kommuner och på länsstyrelser, STAD, Centrum för Psykiatriforskning SLL/KI

2010 Kartläggning/förstudie kring behandling av alkoholberoende i primärvård och  företagshälsovård i Stockholms län, Beroendcentrum/Centrum för psykiatriforskning (SLL)

2008-2010 Koordinering av forskningsstudie om mindfulness-träning och effekter på personer med cancerdiagnos, datasammanställning, artikelförfattande, KI

2010 Utvärdering/uppföljning av stimulansmedel inom vård och omsorg om äldre, Socialstyrelsen

2009-2010 Regeringsuppdrag - kartläggning av insatser för riskutsatta barn och ungdomar, Statens folkhälsoinstitut

2009 Utvärdering av FoU Äldre Norr och Seniorium, FoU Äldre Norr och FoU Seniorium, SLL

2009 Insamling av uppgifter kring kommuners arbete med Ansvarsfull alkoholservering, STAD-sektionen, SLL

2009 Uppföljning och utvärdering av nationella handlingsplaner för alkohol och narkotika (2005-2010), Statens folkhälsoinstitut

2009 Sammanställning av förebyggande arbete och medskribent i rapport kring drogförebyggande arbete i Sverige, Statens folkhälsoinstitut

2008-2009 Kartläggning och beskrivning av gruppverksamheter för barn i missbruksmiljö, Socialstyrelsen

2008-2009 Utvärdering av RFSU:s användning av statligt bidrag gällande hiv-prevention, Socialstyrelsen

2008 Kartläggning av insatser för barn i missbruksmiljö, Statens folkhälsoinstitut

2008 Utvärdering av Socialmedicinska häktesprojektet i Stockholm, Socialstyrelsen

2008 Uppföljning av regeringsuppdrag om drogförebyggande metoder i skolan, STAD (SLL)

2008 Redaktör och medförfattare till utvärderingsrapporter om lokalt förebyggande arbete, Statens folkhälsoinstitut

2007-2009 Kunskapsstöd till Statens folkhälsoinstitut inom utvärdering

2007 Utarbetande av ett enhetligt system för uppföljning och utvärdering av lokala och regionala insatser inom ramen för alkohol- och narkotikahandlingsplanernas genomförande, regeringsuppdrag, Statens folkhälsoinstitut

2002-2006 Uppföljning av nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador, regeringsuppdrag, Statens folkhälsoinstitut

2004 Vidareutveckling av ett nationellt dokumentationssystem av förebyggande arbete, regeringsuppdrag, Statens folkhälsoinstitut

2002 Processtöd i projektet "Hälsosam samhällsplanering", SVEKOM

2002 Utvärdering av Mål 6, Mål 2 Ångermanlandskusten och Mål 2 Norra Norrlandskusten, ESF-rådet

2002 Utvärdering av "Jämställdhet för utveckling av Västernorrland strategi 1996-2000, Länsstyrelsen i Västernorrland

2002 Konsultstöd avseende utveckling av intranät, Lf/SK

2002 Förstudie kring +25 studenter, HSV

2002 Utvärdering av Växtkraft Mål 3, styrfartsfrågor, ESF-rådet

2002 Utvärdering av planeringsprocess inför RUFS 2001, RTK

2002 Utvärdering av Lf/SK:s webbplatser, Lf, SVEKOM2001  Utvärdering av HÖG-satsningen, KK-stiftelsen

2001 Utvärdering av Agriwise Databoken on-line, SLU

2001 Uppdrag för Högskoleverket angående rekryteringsstudie, HSV

2001  Slututvärdering av EU:s URBAN-program i Malmö, NUTEK

2001 Utveckling av verksamhetsplanering och –styrning, Förvaltningsavdelningen, Regeringskansliet

2001 Utveckling av resultatstyrning vid Riksantikvarieämbetet, RAÄ

2000 Utvärdering inom ramen för NOT-projektet på HSV, HSV

2000 Utvärderingen av MTO-programmet på NUTEK med kartläggning av offentligt finansierad IT-forskning, NUTEK

Rapporter, artiklar, etc.

2017 Sickness Absence and Disability Pension After Breast Cancer Diagnosis: A 5-Year Nationwide Cohort Study. Kvillemo P, Mittendorfer-Rutz,E, Bränström, R, Nilsson, K, Alexanderson K. Journal of Clinical Oncology.2017;44(11)JCO.2015.66.061

2017 Coping and stress managemet training with special focus on women with breast cancer. Kvillemo P. Doktorsavhandling. Sektionen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap. Stockholm, Karolinska Institutet 

2016 Feasibility and Outcomes of an Internet-Based Mindfulness Training Program: A Pilot Randomized Controlled Trial. Kvillemo P, Brandberg Y, Bränström R. JMIR Mental health 2016; 3(3):e33-

2014 Implementation of a Multicomponent Responsible Beverage Service Programme in Sweden - A Qualitative Study of Promoting and Hindering Factors. Haggård, U, Trolldal, B, Kvillemo, P, Guldbrandsson, K. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.ISSN (Online) 1458-6126,DOI: 10.2478/nsad-2014-0038, December 2014

2014 Coping with breastcancer: a meta-analysis.Kvillemo P1, Bränström R2. PLoS One. 2014 Nov 25;9(11):e112733. doi: 10.1371/journal.pone.0112733. eCollection 2014

2013 Länsrapport 2011. Östersund, Statens folkhälsoinstitut

2013 Barn och unga 2013 - utveckling av faktorer som påverkar hälsan och genpmförda åtgärder. Östersund, Statens folkhälsoinstitut.

2013 Effects of Mindfulness training on Levels of Cortisol in Cancer Patients. Bränström, R1,2,3 PhD, Kvillemo, P1 MSc, & Åkerstedt, T3.Psychosomatics. 2013 Mar-Apr;54(2):158-64. doi: 10.1016/j.psym.2012.04.007. Epub 2012 Dec 4

2012 Implementering av Ansvarsfull alkoholservering i sex kommuner - en kvalitativ studie. Stockholm, STAD

2012 Ansvarsfull alkoholservering - Effekter på våldsbrottsligheten i landets kommuner. STAD-rapport 50 

2011 A Randomized Study of the Effects of Mindfulness Training on Psychological Well-being and Symptoms of Stress in Patients Treated for Cancer at 6-month Follow-up. Richard Bränström, Pia Kvillemo and Judith Tedlie Moskowitz. International Journal of Behavioral Medicine. DOI: 10.1007/s12529-011-9192-3Online First™

2011 Experiences of a Mindfulness Based Stress Reduction Intervention. Pia Kvillemo1 MSc & Richard Bränström1,2 PhD. Cancer Nursing, Jan-Feb; 34(1):24-31

2010 Self-report Mindfulness as a Mediator of Psychological Wellbeing in a Stress Reduction Intervention for Cancer Patients – A randomized study. Bränström, R1,2 PhD, Kvillemo, P1 MSc, Brandberg, Y1 & Moskowitz, JT3 PhD MPH. Annals of Behavioral Medicine, 39 (2):151-61

2010  Kartläggning av utvecklingsbehov i primärvård och företagshälsovård i Stockholms län inom prevention och behandling av personer med alkoholproblem. PM, Stockholm, Centrum för Psykiatriforskning/Beroendecentrum Stockholm

2010 Kartläggning av insatser för barn och ungdomar i risksituationer 2010. Östersund, Statens folkhälsoinstitut

2010 Låt tusen blommor blomma – Uppföljning av statliga stimulansmedel riktade till vård och omsorg om äldre personer. Stockholm, FBA/Kontigo (för Socialstyrelsen)

2010 Uppföljning av de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna 2006-2010. Östersund, Statens folkhälsoinstitut

2009 Det drogförebyggande arbetet i Sverige 2008. Östersund, Statens folkhälsoinstitut

2009 Länsrapport 2008. Östersund, Statens folkhälsoinstitut

2009 Beskrivning av verksamheter som vänder sig till barn vars föräldrar missbrukar. Stockholm, FBA

2009 RFSU och hiv/sti-preventionen. En utvärdering av RFSU:s användning av statligt bidrag i den hiv/stipreventiva arbetet. Stockholm, FBA

2008 Det drogförebyggande arbetet i Sverige 2007. Östersund,  Statens folkhälsoinstitut

2008 Effekter av lokalt alkohol- och narkotikaförebyggande arbete. Utvärdering av det förebyggande arbetet i sex försökskommuner. Huvudrapport. 2008. Östersund, Statens folkhälsoinstitut

2008 Alkoholförebyggande arbete på krogen och bland folkölsförsäljare i sex försökskommuner. Östersund, Statens folkhälsoinstitut

2008 Länsrapport 2007, Östersund, Statens folkhälsoinstitut

2008 Utvärdering av ”Skolan förebygger”- en studie av måluppfyllelse och arbetsprocess i den nationella satsningen för att sprida verksamma förebyggande metoder i skolan. Stockholm, STAD

2008 Utvärdering av Socialmedicinska häktesprojektet i Stockholm, Stockholm, FBA

2006 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för att förebygga alkohol-skador 2001−2005. Slutredovisning av regeringsuppdrag. Stockholm, Statens folkhälsoinstitut

2006 Metoder för kartläggning och uppföljning. Stockholm, Statens folkhälsoinstitut

2005 Folkhälsopolitisk rapport. Stockholm, Statens folkhälsoinstitut

2005 Länsrapport 2004, Stockholm, Statens folkhälsoinstitut

2005 Den svenska alkoholutvecklingen – Lägesrapport januari 2005. Stockholm Statens folkhälsoinstitut

2004 Alkoholutvecklingen i siffror – Ett webbaserat presentationssystem för alkoholdata på nationell, regional och lokal nivå. Stockholm, Statens folkhälsoinstitut, broschyr

2004 Länsrapport 2003. Stockholm, Statens folkhälsoinstitut

2003 Uppföljning av nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador – utgångsläge och lägesrapport november 2003. Stockholm, Statens folkhälsoinstitut

2003 Länsrapport 2002. Stockholm, Statens folkhälsoinstitut

2002 Landstingsförbundets och Svenska Kommunförbundets externa webbplatser – Lägesrapport och idéskiss för framtida utveckling. Stockholm, FBA

2002  Rufs - en regional angelägenhet? Regionplane- och trafikkontoret, PM nr. 14

2002  Att utveckla FoU-miljöer med spetskompetens och näringslivsrelevans. Stockholm, FBA (för KK-stiftelsen)

2001 URBAN Malmö –  Slutlig utvärdering av det operativa programmet. Stockholm, FBA (för NUTEK)

2000 Från hälsofara till handelsvara, magisteruppsats, Stockholms universitet

Övrigt

Körkort klass B. Medlem i Röda korset, tidigare styrelseledamot respektive valberedning.

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)